Exam Section incharge : Mr. B.Rajshekar, M.pharm , 9885207201.

Exam Section officer  : Dr.K.Jagadeesh Pharma D, 8555968094